Việt Nam kiểm toán hàng loạt dự án BOT, chiến thắng của “bên thứ ba”?

Bây giờ dân đã biết họ là bên thứ ba trong hợp đồng của bất kỳ dự án BOT nào, nhưng họ lại bị loại ra ngoài.

Xin bạn xem tiếp bài Việt Nam kiểm toán hàng loạt dự án BOT, chiến thắng của “bên thứ ba”? tại Chân Trời Mới Media.