Việt Nam – Hong Kong: Có và Không

12/10/2016 – 12/10/2017 – Một năm nhìn lại
Việt Nam – Hồng Kông – Việt Nam: Có và Không
—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff