Việt Cộng là ai?

Ngo Du Trung FB

Có bạn nói, vì tôi viết stt gọi Việt Cộng là Việt Cộng, nên nhiều người trong nước sợ không dám like.
Ngộ nha!

Việt Cộng (VC) là ai? VC là tên gọi để chỉ những người Việt theo đảng cộng sản, là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Khi trở thành đảng viên của một đảng tức là yêu thích đảng đó, tin tưởng đảng đó, ủng hộ và chấp nhận chủ trương, đường lối của đảng đó và hãnh diện về cái đảng của mình.

Xin bạn xem tiếp bài Việt Cộng là ai? tại Chân Trời Mới Media.