Tuần tới Viện Hành chính sẽ đưa ra cách ứng xử việc Trung Quốc đưa ra 31 biện pháp ưu đãi với Đài Loan

Mới đây Trung Quốc tuyên bố việc đưa ra 31 biện pháp ưu đãi với Đài Loan, Thủ tướng Lại Thanh Đức cho biết sẽ cùng với tổ chính sách Đài Loan tiến hành kiểm thảo và so sánh. Ngày 8-3 Viện Hành chính cho biết, Phó thủ tướng Thi Cát Vinh thành lập nhóm công tác chuyên án, ngày 8-3 mở cuộc họp cho mời các ban ngành đến báo cáo cá biệt về tình hình tổng hợp, dự kiến Thủ tướng Lại Thanh Đức sẽ trình bày vào tuần tới.  
 
Người phát ngôn Viện Hành chính Từ Quốc Dũng cho biết: “Hiện  nay do các ban ngành báo cáo cá biệt với Phó thủ tướng, sau đó Phó thủ tướng sẽ triêu tập và tổng hợp lại tất cả ý kiến và báo cáo, về thời gian triêu tập Phó thủ tướng không có nói rõ, hiện nay tôi không thể cho mọi người biết được thời gian chính xác, nhưng có thể báo cáo với mọi người sẽ không để quá tuần sau, bởi vì trong buổi chất vấn Thủ tướng có nhắc tới vào tuần tới ông sẽ đưa ra kết luận để báo cáo với mọi người.”
 
                                                             Minh Hà