[Tổng quan] Tân thủ tướng : Lập tức bắt tay vào công việc để cho người dân cảm nhận được sự nỗ lực của tân nội các

新任行政院長蘇貞昌(圖)14日上任,他致詞表示,基於對國家、人民的責任,他願承擔重責大任,也要在既有的基礎上接地氣、做努力,現在就是捲起袖子「撩落去」,開始「衝」。
Ngày 14/1, Viện hành chính tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ cho tân nội các.  Ông Ngô Trinh Xương, người tiếp nhận chức thủ tướng cho biết, trong lòng rất lo sợ, chỉ có người đã từ……more