TNT Media Kansas City, Missouri

‘Tính lại GDP để nâng trần nợ công’: Chính phủ Việt Nam đang khủng hoảng?

Việt Nam chưa hẳn là Venezuela, nhưng Việt Nam đang tiến dần đến “XHCN’ như Venezuela hiện thời.

Xin bạn xem tiếp bài ‘Tính lại GDP để nâng trần nợ công’: Chính phủ Việt Nam đang khủng hoảng? tại Chân Trời Mới Media.