Thật chán khi xem chống tham nhũng

Chống tham nhũng dữ dội đến mấy cũng chỉ giải quyết bề nổi của núi băng, 99% những quan tham bị lộ chỉ là lũ chuột nhắt. Chúng ta không cần phong trào chống tham nhũng. Cái chúng ta cần là thể chế dân chủ.

Xin bạn xem tiếp bài Thật chán khi xem chống tham nhũng tại Chân Trời Mới Media.