S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bán Thân & Bán Miệng

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bán Thân & Bán Miệng

Cứ với cái kiểu nói không ngượng miệng này thì bà Nga, chắc chắn, sẽ còn có nhiều cơ hội  tiến thân xa hơn nữa trong cái hệ thống ngoại giao (mặt dầy mày dạn) của nước CHXHCNVN.

Xin bạn xem tiếp bài S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Bán Thân & Bán Miệng tại Chân Trời Mới Media.