Phản đối giặc bằng tay không

Một quốc gia mà để nước khác xâm phạm vào lãnh thổ nhiều lần thì duy nhất một điều lãnh đạo quốc gia đó đã là tên bán nước.

Mai kia mốt nọ nó vào tới thủ đô thì chắc cũng chỉ giơ tay phản đối…Việt Nam là quốc gia duy nhất trong lịch sử phản đối giặc bằng tay không, mà phản đối người lên án giặc thì bằng súng đạn!