Như những con đà điểu

Như những con đà điểu

Đây là những ngày tháng cuối của “sinh mạng Việt Nam”.
Nhiều nhà đấu tranh yêu nước đã và đang hy sinh bất kể tù tội và sinh mạng để gióng lên lời kêu gọi tha thiết, nhưng vẫn chưa đủ.
Đây là cuộc đấu tranh một mất một còn, và cần sự góp tay của tất cả mọi người thì mới mong giữ được nước.

Xin bạn xem tiếp bài Như những con đà điểu tại Chân Trời Mới Media.