TNT Media Kansas City, Missouri

Nguyễn Xuân Phúc – Một Thủ tướng thất tín?

Cái nét lưu manh, lừa lọc, thủ đoạn của ông Phúc qua vụ BOT đã diễn tả rõ nét bản chất nguyên thủy của chế độ CSVN vô tổ quốc, vô gia đình. Thể chế chính trị mà không đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết thì cần phải loại bỏ nó

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Xuân Phúc – Một Thủ tướng thất tín? tại Chân Trời Mới Media.