Nguyễn Xuân Anh: Cá nằm trên thớt!

Nguyễn Xuân Anh: Cá nằm trên thớt!

Với diễn biến hiện nay, số phận của Nguyễn Xuân Anh giờ chẳng khác nào cá đã được rửa sạch, nằm trên thớt và chỉ chờ một nhát “chém” nữa mà thôi.

Xin bạn xem tiếp bài Nguyễn Xuân Anh: Cá nằm trên thớt! tại Chân Trời Mới Media.