Một mũi tên 2 con chim của Trump

Fb. Bong Lau|

Chính quyền Trump và Mexico vừa thoả thuận những điều khoảng mới trong quan hệ mậu dịch giữa 2 nước. Một số nhà làm luật thuộc đảng Dân Chủ của Quốc Hội Hoa Kỳ hoan nghinh các thành quả này. Tổ chức Công Đoàn Lao Động bảo vệ quyền lợi của công nhân Hoa Kỳ mà hầu hết thuộc đảng Dân Chủ cũng đã hân hoan chào đón tin trên.

Xin bạn xem tiếp bài Một mũi tên 2 con chim của Trump tại Chân Trời Mới Media.