TNT Media Kansas City, Missouri

Một Binh Đoàn Thất Trận

Đoàn Bảo Châu: “Tôi tự hỏi lực lượng này có khác gì với đội ngũ dư luận viên (DLV) lương tháng 3 triệu mà sứ mệnh cao cả nhất của họ là chửi bới cục cằn, ngôn ngữ hạ cấp, lý luận cùn, thiếu não và có thể nói là ngu một cách ‘kiên định’ và ‘bền vững’ trong thời gian qua không?”

Xin bạn xem tiếp bài Một Binh Đoàn Thất Trận tại Chân Trời Mới Media.