Liêm sỉ và Quốc sỉ của người Cộng sản

Nếu nói tới nhục quốc thể thì cái nhục ấy phải do đảng mang lên ngực, người dân Việt lương thiện không vì lý do gì phải nhục chung với đảng.
Do đó có thể nói không sợ sai rằng dưới chế độc độc tài cộng sản, không có cái gọi là Liêm sỉ hay Quốc sỉ mà chỉ là đám cán bộ Hèn sỉ mà thôi.

Xin bạn xem tiếp bài Liêm sỉ và Quốc sỉ của người Cộng sản tại Chân Trời Mới Media.