Khi lòng thương thành tội ác

Thương xót bọn ăn tàn vét tận, phá hoại nền kinh tế, ăn trên xương máu đồng bào thì “lòng thương” đó cũng đã thành tội ác

Xin bạn xem tiếp bài Khi lòng thương thành tội ác tại Chân Trời Mới Media.