TNT Media Kansas City, Missouri

Gian kế “vặt lông vịt” của Nguyễn Xuân Phúc

Thay vì chấn chỉnh các trạm BOT về vị trí, giá vé, thời gian hoàn vốn, khoảng cách giữa các trạm BOT, thì lần này, Công điện số 82 khiến người dân hiểu rằng, nó đang ‘bảo kê’ cho các trạm BOT

Xin bạn xem tiếp bài Gian kế “vặt lông vịt” của Nguyễn Xuân Phúc tại Chân Trời Mới Media.