Dự trữ ngoại hối Việt Nam: 57 tỷ hay chỉ có 38 tỷ USD?

Căn bệnh “giấu số liệu” vẫn luôn rất phổ biến trong hệ thống các cơ quan quản lý tài chính ở Việt Nam. Cho tới nay, Tổng cục Thống kê Việt Nam vẫn không hề trưng ra, hay nói cách khác là giấu biệt “phương pháp tính GDP”.

Xin bạn xem tiếp bài Dự trữ ngoại hối Việt Nam: 57 tỷ hay chỉ có 38 tỷ USD? tại Chân Trời Mới Media.