Điều chỉnh nhẹ lương bổng cao nhất cho sĩ quan và hạ sĩ quan không ảnh hưởng tới 52% quân nhân lĩnh lương tháng

Ngày 12-4 tại cuộc họp Viện Hành chính thông qua bản thảo sửa đổi “Luật quân dịch của sĩ quan và hạ sĩ quan hải lục không quân”, Viện Hành chính đã điều chỉnh nhẹ mức lương tối đa. Theo phiên bản mới thông qua, mức lương thấp nhất là 38.900 Đài tệ, quân nhân đi lính tròn 20 năm, lương bổng được lĩnh ban đầu đạt mức 55%, mỗi tăng thêm một năm sẽ được gia tăng 2%, lương bổng cao nhất của một sĩ quan sẽ không vượt hơn 90%, hạ sĩ quan không vượt quá 95%.
 
Theo Ủy viên hành chính Lâm Vạn Ức cho biết: “Nếu chiếu theo thông cáo ban đầu 50%+2,5% cùng với hiện tại là 55%+2%, nằm ở giữa nhằm về những người đi lính trong thời gian từ 20 năm tới 30 năm, tức là thiếu tá và thượng tá, trong ba bậc quân hàm này sẽ được điều chỉnh nhẹ với mức 55%+2%, sẽ nhận được sự chăm lo nhiều hơn.”
 
Theo phiên bản đưa ra của Viện Hành chính, có 52% quân nhân lĩnh lương tháng sẽ không bị ảnh hưởng của việc điều chỉnh lương.
 
                                                            Minh Hà