Để giảm thấp ô nhiễm, tuyến đường sắt phục vụ du lịch trên núi A Lí dự định đổi thành đầu máy chạy bằng điện


Vào ngày 10-11, Phó Trưởng ban quản lý tài sản văn hóa và đường sắt lâm nghiệp núi A Lí Châu Hằng Khải cho biết, Ban quản lý năm nay xin hỗ trợ từ Kế hoạch kiến thiết hạ tầng cơ sở tầm nhìn x……more