Công an xách nhiễu vợ TNLT/MS Nguyễn Trung Tôn

CTM Media phỏng vấn vợ Tù Nhân Lương Tâm/Mục Sư Nguyễn Trung Tôn. Bà vừa bị công an xách nhiễu.
—–
Chân Trời Mới Media
WEBSITE: https://Chantroimoimedia.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Chantroimoimedia
YOUTUBE: https://www.youtube.com/c/Chantroimoimedia-TinTuc
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/Chantroimoimedia
TWITTER: https://twitter.com/CTMMStaff