Chính quyền Trump cho phép tiểu bang buộc người nhận Medicaid đi làm

-Chính quyền Trump cho phép tiểu bang buộc người nhận Medicaid đi làm
-Jack in the Box tính tự động hóa vì lương căn bản tăng
-Một ông sống với xác chết bạn gái trong một tháng

Người Việt TV (c) 2018 – https://NGUOIVIETTV.com.
Người Việt Online – https://NGUOI-VIET.com