Mồm L

Nguyễn Việt Nam| Sáng đọc thấy cái bài báo với cái tựa là ” Đạo đức giả là điều tối kỵ của Đảng” mà thấy nó tởm lợm hết mức.[…]

Read more