Chém gió

Ngo Du Trung FB Há há… Lũ “con VC” đang sợ facebook đến tái xanh mặt nên đang tìm trăm phương nghìn cách để dẹp. Vậy mà những kẻ sợ[…]

Read more