TNT Media Kansas City, Missouri

Chúng nó, chúng tôi

Thưa thật, nếu các phiên toà xử chúng tôi, cho tranh tụng một cách công minh, sòng phẳng thì chúng tôi xử toà chứ làm sao toà xử được chúng[…]

Đọc thêm