Trần tình

Chỉ một cách duy nhất là người Việt trong nước phải tự đứng lên, dù có phải đổ máu xương. Bạn không muốn đổ máu xương, không chịu hy sinh[…]

Read more