Cảm ơn Người Tao Đàn

Cảm ơn Người Tao Đàn

Chúng ta cảm ơn những người đã góp công sức, đổ mồ hôi sôi nước mắt ngăn chặn một chính sách di họa cho dân tộc. Trong những người đó, chúng ta đặc biệt biết ơn những người đã đi qua trại Tao Đàn trong một ngày Chủ Nhật vừa bi thương nhưng cũng đầy kiêu hùng của Sài Gòn, và cũng là của Việt Nam.

Xin bạn xem tiếp bài Cảm ơn Người Tao Đàn tại Chân Trời Mới Media.