Cái nghĩa trang đi ngược lòng dân

Để xem khi ý định của tổng bí thư, của Bộ Chính trị đi ngược với lòng dân thì Quốc hội sẽ đứng về phía nào? Đó là quốc hội của nhân dân hay chỉ là những ông bà nghị bù nhìn của đảng, chuyên xoay lưng lại với người dân, coi dân là rơm rác.

Xin bạn xem tiếp bài Cái nghĩa trang đi ngược lòng dân tại Chân Trời Mới Media.