Big-Data và Big Brother của Trung Quốc

Nhưng khi Trung Quốc đóng vai trò ngày càng to lớn hơn trong nền kinh tế thế giới – thông qua các dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng – khắp mọi nơi trên thế giới và trong nhiều năm tới người ta sẽ cảm thấy những chuyện đang xảy ra ở nước này. Theo một nghĩa nào đó, Tập có thể trở thành “chủ tịch vĩnh viễn của tất cả mọi người”.

Xin bạn xem tiếp bài Big-Data và Big Brother của Trung Quốc tại Chân Trời Mới Media.