Bản án 20 năm Lê Đình Lượng: Nguyễn Hoàng Thanh Tâm phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Quý và Ls Nguyễn Văn Đài

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = ‘https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1’; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’)); Phỏng vấn bà Nguyễn Thị[…]

Read more